RODO

   Polityka prywatności szkoły i przedszkola

WNIOSEK O SPROSTOWANIE DANYCH OSOBOWYCH WNIOSKODAWCY

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 

 

 

 

Wniosek o usunięcie danych osobowych

 

RODZIC I DZIECKO

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 

  • Administratorem danych osobowych przetwarzającym dane osobowe rodziców i dziecka jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. Mickiewicza 16, 63-900 Rawicz

 

  • Dane osobowe rodziców i dziecka, zebrane podczas procesu rekrutacji przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 47 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

 

  • Odbiorcami danych osobowych dzieci i rodziców mogą być podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa (np. SIO, Sąd Rodzinny, Wydział Edukacji).

 

  • Dane osobowe rodziców i dziecka przetwarzane będą przez okres wskazany w JRWA.

 

  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 

  • Rodzice mają prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wskazanych w art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w dowolnym momencie. Wycofanie zgody powoduje skutki na przyszłość, czyli nie można przetwarzać danych osobowych od chwili wycofania zgody. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem zgody pozostają zgodne z prawem.

 

  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.

 

  • Dobrowolne jest podanie następujących danych osobowych:

- wymienionych w art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (informacje o stanie zdrowia, stosowanej diecie, rozwoju psychofizycznym dziecka),

- numerów PESEL rodziców

Podanie pozostałych danych osobowych dziecka i rodziców wymienionych w aktach prawnych jest obligatoryjne.

 

  • Dane osobowe przetwarzane  nie podlegają profilowaniu.

 

  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email kas5@poczta.onet.pl lub na adres Administratora danych z dopiskiem IOD.

 

 

PRACOWNIK

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 

Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe jest

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. Mickiewicza 16, 63-900 Rawicz

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email kas5@poczta.onet.pl lub na adres Administratora danych z dopiskiem IOD.

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudnienia i wypełnienia obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy i innych ustaw na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)  i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z  art. 221 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

 

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa (np. ZUS, Urząd Skarbowy, SIO) oraz:

- podmiotom realizującym usługi szkoleniowe,

- podmiotom świadczącym usługi z zakresu medycyny pracy.

 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w zależności od kategorii akt odpowiednio przez okres do 50 lat/10 lat.

 

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 

Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.

 

Podanie danych osobowych wymienionych w art. 221 Kodeksu Pracy jest obligatoryjne  a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie stosowane profilowanie.

               

OSOBY ODBIERAJĄCE DZIECKO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 

Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe jest

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. Mickiewicza 16, 63-900 Rawicz

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości identyfikacji osoby, która została wskazana, jako uprawniona do odbioru dziecka, przez jego rodziców na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania roku szkolnego.

 

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 

Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości odbioru dziecka.

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email kas5@poczta.onet.pl lub na adres Administratora danych z dopiskiem IOD.

 

DANE Z MONITORINGU

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 

Administratorem danych osobowych przetwarzającym dane z monitoringu jest

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. Mickiewicza 16, 63-900 Rawicz

 

Obraz z monitoringu przetwarzany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników oraz ochrony mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

 

Odbiorcami zapisów z monitoringu mogą być podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.

 

Nagrania obrazu z monitoringu przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od nagrania. 

 

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ograniczenia ich przetwarzania.

 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail kas5@poczta.onet.pl lub na adres Administratora danych z dopiskiem IOD.

 

 


Kontakt
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
-Szkoła Podstawowa nr 1
im. Adama Mickiewicza

-Przedszkole nr 2
ul. Mickiewicza 16
63-900 Rawicz

telefon: 65 545 27 41
fax: 65 546 72 13
e-mail: sp1@rawicz.pl

dyrektor: Jagna Dybczyńska-Grześkowiak
wicedyrektor: Hanna Przybyła

godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek - piątek
7.00-15.00
Polecamy


Copyright 2012-2021 © Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. Adama Mickiewicza w Rawiczu