Akademia


 

Pragniemy poinformować, iż w naszej Szkole realizowany jest projekt pt.:

„Rawicka akademia wiedzy i umiejętności”

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach podstawowych  i klasach gimnazjalnych na terenie gminy Rawicz  w wyniku podniesienia kompetencji kluczowych uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych, złagodzenie problemów edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów niepełnosprawnych, nabycie nowych kompetencji zawodowych przez nauczycieli oraz doposażenia pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematyki.

Projekt jest realizowany w okresie od 01 sierpnia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące dodatkowe zajęcia edukacyjne:

 1. Realizacja zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki;
 2. Realizacja zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z przyrody;
 3. Realizacja zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z chemii;
 4. Realizacja zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z fizyki;
 5. Realizacja zajęć rozwijających z matematyki;
 6. Realizacja zajęć rozwijających z przyrody;
 7. Realizacja zajęć rozwijających z chemii;
 8. Realizacja zajęć rozwijających z fizyki;
 9. Realizacja zajęć rozwijających z geografii;
 10. Realizacja zajęć rozwijających z biologii;
 11. Realizacja indywidualnych zajęć specjalistycznych z terapii Biofeedback;
 12. Realizacja indywidualnych zajęć specjalistycznych z terapii pedagogicznej;
 13. Realizacja indywidualnych zajęć specjalistycznych - wsparcie pedagogiczne;
 14. Realizacja indywidualnych zajęć z uczniami niepełnosprawnymi;
 15. Realizacja zajęć specjalistycznych z logopedii;
 16. Realizacja zajęć specjalistycznych z gimnastyki korekcyjnej;
 17. Realizacja zajęć specjalistycznych korekcyjno - kompensacyjnych;
 18. Realizacja zajęć specjalistycznych z terapii pedagogicznej;
 19. Realizacja zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 

W projekcie wsparciem zostaną objęci również nauczyciele, poprzez możliwość udziału w następujących kursach:

 1. „Obserwacja i eksperyment w edukacji przyrodniczej”;
 2. „Rola nauczyciela w zakresie indywidualizacji procesu edukacji”;
 3. „Kurs terapii Biofeedback”.

 

Ponadto w celu tworzenia warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, w ramach projektu planuje się utworzenie pracowni przyrodniczych i matematycznych oraz 2 pracowni międzyszkolnych: przyrodniczo - chemicznej i przyrodniczo - fizycznej.

         Plakat


Kontakt
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
-Szkoła Podstawowa nr 1
im. Adama Mickiewicza

-Przedszkole nr 2
ul. Mickiewicza 16
63-900 Rawicz

telefon: 65 545 27 41
fax: 65 546 72 13
e-mail: sp1@rawicz.pl

dyrektor: Jagna Dybczyńska-Grześkowiak
wicedyrektor: Hanna Przybyła

godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek - piątek
7.00-15.00
Polecamy


Copyright 2012-2021 © Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. Adama Mickiewicza w Rawiczu